^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Správce OÚ: Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová

sídlo správce: Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ: 72085363

telefon: 777 292 242, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Karel Honl, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 603 574 633, kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod.

Osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání osobních údajů do jiných států jsou uvedeny ve sloupci „Příjemci OÚ“. OÚ zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky správce, sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od správce i v třetích zemích.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje:

 

Název agendy

Zákonnostzpracování GDPR – čl. 6 odst. 1 písm.

Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

Příjemci OÚ

Doba zpracování

Personální a mzdová agenda

a)        b) c)

Plnění zákona č. 262/2006 Sb.

Na základě zákona: Jméno, příjmení, adresa, r. č., ZP, jméno a příjmení manžela/manželky, jméno a příjmení dítěte, RČ dítěte, vzdělání, předchozí praxe, pobíraný důchod, státní občanství

Na základě souhlasu: e-mail, telefon, fotografie, videozáznamy

Zřizovatel, KÚPk, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Přihlášky účastníků ZV

a) c)

Plnění zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě zákona: Jméno, příjmení, adresa, r. č., ZP, státní občanství, škola, údaje o zdravotní způsobilosti účastníků ZV, jméno a příjmení, adresa, telefon zákonných zástupců

na základě souhlasu: e-mail, zákonných zástupců, kontakt do zaměstnání,

třída dítěte

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Fotografie zaměstnanců

(autorem fotografií je správce)

a)

Propagace organizace, identifikace při jednání

Na základě souhlasu: Jméno, příjmení, fotografie

Subjekt údajů, veřejnost*

15 let

Fotografie účastníků ZV

(autorem fotografií je správce)

a)

Propagace, zpravodajství o činnosti

fotografie

Subjekt údajů, veřejnost*

15 let

Deníky ZK

c)

Plnění zákona č. 561/2004 Sb., evidence docházky

Jméno, příjmení, účast na výuce

ČŠI, subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Seznamy účastníků ZV

a) b) c)

Plnění zákona č. 561/2004 Sb Informovanost PVČD, zajištění akce

Na základě souhlasu:

kopie kartičky ZP  dětí,  e-mail

Na základě zákona:

Jméno, příjmení, adresa, zdravotní způsobilost, datum narození a telefon zákonných zástupců

Pojišťovna, ZP, dopravci, další instituce, které si seznam vyžádají v rámci zajištění akce

Spisový a skartační řád

Faktury

b) c)

Plnění zákona č. 563/1991 Sb.

Jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, e-mail, telefon

 

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Účetnictví (pokladna…)

c)

Plnění zákona č. 563/1991 Sb.

Jméno, příjmení, adresa

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Smlouvy

b) c)

Plnění zákona 563/1991 Sb., plnění zákona 89/2012 Sb.,

Jméno, příjmení, adresa, r. č., IČ, e-mail, telefon

 

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce, Registr smluv*

Spisový a skartační řád

Videozáznamy z akcí (autorem videozáznamů je správce)

a)

Prezentace organizace

 

Subjekt údajů, veřejnost*

15 let

Záznamy o úrazech

a)c)

Plnění zákona 373/2011 Sb., 561/2004, Sb., 262/2006 Sb., 89/2012 Sb., 64/2005 Sb.

Na základě zákona: Jméno, příjmení, adresa, r. č. účastníků ZV, telefon zákonných zástupců, Jméno, příjmení, adresa, r. č., zaměstnanců

Na základě souhlasu:

e-mail, zákonných zástupců

 

ČŠI, ZP, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Pojištění

c)

Plnění zákona 262/2006 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, r. č

 

ZP, pojišťovna, subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Agenda T-mobile

a) b) f)

Plnění zákona 89/2012 Sb.

Třetí stranou je poskytovatel telekomunikačních služeb T-Mobile Czech Republic a.s.

Na základě smlouvy: Jméno, příjmení, adresa,  e-mail, telefon zaměstnanců a zúčastněných osob

 

Subjekt údajů, T-mobile

Spisový a skartační řád

Pracovně lékařské služby

b) c)

Plnění zákona 373/2011 Sb., plnění zákona 262/2006 Sb., plnění zákona 563/2004 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, r. č., údaje o zdravotním stavu

Poskytovatel pracovně lékařských služeb, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

BOZP – bezinfekčnost, kartičky ZP

b),c)

Plnění zákona 258/2000 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, r. č., údaje o zdravotním stavu účastníků ZV

Subjekt údajů

Spisový a skartační řád

BOZP – zaměstnanci (požární hlídky, OOPP)

c)

Plnění zákona 262/2006 Sb.

Jméno, příjmení

Subjekt údajů

Spisový a skartační řád

Monitorovací list, potvrzení o zaměstnání (zaměstnavatel, ÚP, OSSZ)

b)

Plnění podmínek projektu Prorodinná opatření (MPSV, ESF)

Zákonní zástupci - Jméno, příjmení, adresa, datum narození, zaměstnavatel

MMR, MAS Orlicko, MPSV, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Sdílené tabulky – rozpis dětí do ZK

 

 

a)

Rozvržení dětí do skupin – zákonní zástupci

Na základě souhlasu: Jméno, příjmení účastníků ZV, e-mail

Subjekt údajů, ostatní účastníci ZV*

 1 rok

Kamerový systém

e)

Identifikace osob při vstupu do budovy

Vizuální podoba

X

Bez záznamu

 

* Osobní údaje Subjektu údajů zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky Správce, sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od Správce i v třetích zemích.

PVČD - pedagog volného času vykonávající dílčí přímou výchovnou činnost

PVČ - pedagog volného času

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.