Správce OÚ: Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová

sídlo správce: Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ: 72085363

telefon: 777 292 242, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Karel Honl, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 603 574 633, kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod.

Osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání osobních údajů do jiných států jsou uvedeny ve sloupci „Příjemci OÚ“. OÚ zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky správce, sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od správce i v třetích zemích.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje:

 

Název agendy

Zákonnost zpracování

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm.[i]

Účel zpracování [ii]

Rozsah zpracovávaných OU [iii]

Příjemci OÚ [iv]

Doba zpracování [v]

Personální a mzdová agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Plnění zákona č. 262/2006 Sb.

Na základě zákona: Jméno, příjmení, adresa, r. č., ZP, jméno a příjmení manžela/manželky, jméno a příjmení dítěte, RČ dítěte, vzdělání, předchozí praxe, pobíraný důchod, státní občanství

Na základě souhlasu: e-mail, telefon, fotografie, videozáznamy

Word, Excel, Outlook, Vema, Helios Fenix,  E-matrika, datová schránka, telefon, EZOP, tištěná podoba

Zřizovatel, KÚPk, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Přihlášky účastníků ZV

Plnění zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě zákona: Jméno, příjmení, adresa, r. č., ZP, státní občanství, škola, údaje o zdravotní způsobilosti účastníků ZV, jméno a příjmení, adresa, telefon zákonných zástupců

na základě souhlasu: e-mail, zákonných zástupců, kontakt do zaměstnání,

třída dítěte

Word, Excel, E-matrika, tištěná podoba, Adobe  reader

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Fotografie zaměstnanců

Propagace organizace, identifikace při jednání

Jméno, příjmení, fotografie

Webové stránky, facebook, nástěnky, sdílený disk, PC ředitelka, úschovna, Outlook, tištěná podoba

Subjekt údajů, veřejnost

15 let

Fotografie účastníků ZV

Ppropagace, zpravodajství o činnosti

fotografie

Webové stránky, facebook, nástěnky, sdílený disk, PC, úschovna, Outlook, tištěná podoba, DVD

Subjekt údajů, veřejnost

15 let

Deníky ZK

Plnění zákona č. 561/2004 Sb., evidence docházky

Jméno, příjmení, účast na výuce

Tištěná podoba

ČŠI, subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Seznamy účastníků ZV

Informovanost PVČD, zajištění akce

Jméno, příjmení, adresa, zdravotní způsobilost, datum narození, kopie kartičky ZP  dětí,  e-mail a telefon zákonných zástupců

Tištěná podoba, PC, Word, Excel, Outlook

Pojišťovna, ZP, dopravci, další instituce, které si seznam vyžádají v rámci zajištění akce

Spisový a skartační řád

Faktury

Plnění zákona č. 563/1991 Sb.

Jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, e-mail, telefon

 

Helios Fenix, Word, Excel, Outlook, datová schránka, EZOP, tištěná podoba

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Účetnictví (pokladna…)

Plnění zákona č. 563/1991 Sb.

Jméno, příjmení, adresa

Tištěná podoba, Helios Fenix,

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce, veřejnost

Spisový a skartační řád

Smlouvy

Plnění zákona 563/1991 Sb., plnění zákona 89/2012 Sb.,

Jméno, příjmení, adresa, r. č., IČ, e-mail, telefon

 

Helios Fenix, Word, Excel, Outlook, tištěná podoba

Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce Registr smluv

Spisový a skartační řád

Videozáznamy z akcí

Prezentace organizace

 

Webové stránky, facebook, Youtube,  DVD, PC, sdílený disk

Subjekt údajů, veřejnost

15 let

Záznamy o úrazech

Plnění zákona 373/2011 Sb., 561/2004, Sb., 262/2006 Sb., 89/2012 Sb., 64/2005 Sb.

Na základě zákona: Jméno, příjmení, adresa, r. č. účastníků ZV, Jméno, příjmení, adresa, r. č. zaměstnanců

Na základě souhlasu:

 e-mail, telefon zákonných zástupců

 

Systém Inspis, Word, Adobe reader, datová schránka, telefon, Outlook, tištěná podoba

ČŠI, ZP, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Pojištění

Plnění zákona 262/2006 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, r. č

 

Word, Outlook, datová schránka, telefon,  tištěná podoba

ZP, pojišťovna, subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Agenda T-mobile

Plnění zákona 89/2012 Sb.

Jméno, příjmení, adresa,  e-mail, telefon zaměstnanců a zúčastněných osob

 

Word, Outlook, tištěná podoba, EZAK, EZOP

Subjekt údajů, T-mobile

Spisový a skartační řád

Pracovně lékařské služby

Plnění zákona 373/2011 Sb., plnění zákona 262/2006 Sb., plnění zákona 563/2004 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, r. č., údaje o zdravotním stavu

E-matrika, tištěná podoba, EZOP

Poskytovatel pracovně lékařských služeb, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

BOZP – bezinfekčnost, kartičky ZP

Plnění zákona 258/2000 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, r. č., údaje o zdravotním stavu účastníků ZV

Tištěná podoba, Word, Outlook

Subjekt údajů

Spisový a skartační řád

BOZP – zaměstnanci (požární hlídky, OOPP)

Plnění zákona 262/2006 Sb.

Jméno, příjmení

Tištěná podoba, Word, Outlook, nástěnky

Subjekt údajů

Spisový a skartační řád

Monitorovací list, potvrzení o zaměstnání (zaměstnavatel, ÚP, OSSZ)

Plnění podmínek projektu Prorodinná opatření (MPSV, ESF)

Zákonní zástupci - Jméno, příjmení, adresa, datum narození, zaměstnavatel

Tištěná podoba, Outlook, Word, ISKP

MMR, MAS Orlicko, MPSV, Subjekt údajů,a další příslušné orgány veřejné moci a státní instituce

Spisový a skartační řád

Sdílené tabulky – rozpis dětí do ZK

Rozvržení dětí do skupin – zákonní zástupci

Jméno, příjmení účastníků ZV

Google disk, PC, tištěná podoba, zákonní zástupci dětí

Google, subjekt údajů

Spisový a skartační řád

Kamerový systém

Identifikace osob při vstupu do budovy

Vizuální podoba

Vrátník

X

Bez záznamu[i] Popište, o jakou agendu se jedná a z jakého důvodu (proč a za jakým účelem) je zpracovávána. Pokud zpracování agendy ukládá zákon, uveďte také který (číslo předpisu/ů a popř. paragraf).

[ii] Stanovte, které OÚ je pro dosažení účelu zpracování nutné zpracovávat, např. jméno, adresa, r.č., atp. Pokud jsou zpracovávány i zvláštní kategorie OÚ (tzv. citlivé údaje), uveďte do pole "Poznámky manažera agendy" zákonnost jejich zpracování (obarvit buňku).

[iii] Určete, které prostředky (SW) potřebujete pro zpracování agendy.

[iv] Definujte organizace, kterým jsou pro naplnění účelu zpracování OÚ předávány. Statut příjemce zakládá pouhé obdržení údajů. Příjemci nejsou orgány veřejné moci v rámci své vyšetřovací pravomoci (např. daňové a celní orgány, policie atp.).

[v] Uveďte minimální dobu uložení (skartační znak) a také maximální možnou dobu uložení OÚ po skartační lhůtě, popř. lhůtu do kdy musí být OÚ odstraněn. Musí být řešena digitální i papírová podoba dat! Můžete uvést i odkaz na dokument, který tuto lhůtu určuje.

 

PVČD - pedagog volného času vykonávající dílčí přímou výchovnou činnost

PVČ - pedagog volného času

 

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová

sídlo správce: Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ: 72085363

telefon: 777 292 242, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.